۷۶ از آنجا که زندگی آینۀ وجود ماست، فقط با تغییر ما تغییر میکند.

۷۷
ساعتی که خراب است، در هر روز دوبار زمان را درست نشان میدهد.

۷۸
هرگاه در زندگی خانهای از یخ ساختی، بر آب شدنش گریه نکن.

۷۹
برای انسانهای بزرگ چون بر این باورند که : یا راهی خواهم یافت یا راهی خواهم ساخت.

۸۰
آرزوهایت را یک جا یادداشت کن و یکی یکی از خدا و کائنات بخواه. خدا و کائنات یادشان نمیرود اما تو یادت خواهد رفت آنچه را که امروز داری، آرزوی دیروزت بوده است.

۸۱
برگ در انتهای زوال میافتد و میوه در انتهای کمال. بنگر که چون برگی زردی یا سیبی سرخ؟


۸۲ اگرنتوانستی کسی را ببخشی از بزرگی گناه او نیست، از کوچکی دل توست.

۸۳
به کسی که در جستجوی حقیقت است ایمان آور و به کسی که حق را یافته است شک کن.

۸۴
ما آمدهایم تا با زندگی کردن قیمت پیدا کنیم نه به هر قیمتی زندگی کنیم.

۸۵
هر کس چرای زندگی را یافت با هر چگونهای خواهد ساخت.

۸۶
سخن نیک را از گویندۀ آن بگیرید هر چند خود بدان عمل نکند.

۸۷
ناتوانترین مردم کسی است که نتواند دوستی پیدا کند و ناتوانتر از او کسی است که دوستان خود را از دست بدهد.

۸۸
چون عقل کامل گردد، سخن گفتن کمتر شود.

۸۹
صبحگاهان به جستجوی روزی درآیید که برکت و موفقیت در صبح زود نهفته است.

۹۰
به بار نشستن هر کار نیازمند ۱۰۰۰ روز صبر است.

۹۱
راز موفقیت در این است که با طبیعت و کائنات هماهنگ باشیم و در مسیر موجهای زندگی لذت ببریم.

۹۲
موفقیت یک مسیر است و نه هدف.

۹۳
موفقیت بیشترین و بهترین استفاده از آن چیزی است که هم اکنون داریم.

۹۴
شکست موفقیت است، اگر از آن درس بگیریم.

۹۵
موفقیت این نیست که هرگز اشتباه نکنیم بلکه این است که یک اشتباه را دوبار مرتکب نشویم.

۹۶
موفقیت دستیابی به آن چیزی است که میخواهیم و شادمانی خواستن آن چیزی است که بدست میآوریم.

۹۷
موفقیت توانایی پرش از شکستی بر شکستی دیگر است بدون اینکه خسته شویم.

۹۸
من میدانم که تمام هستی برای من خلق شده. پس نگران نیستم و تمام هستی را یار و یاور خود میبینم.

۹۹
بازی زندگی بازی بومرنگهاست. مراقب بومرنگ خود باشیم که به کدام طرف پرتاب میشود.

۱۰۰
تفکر مثبت اساس هر موفقیت است.

نوشته شده در تاریخ 1389/06/4    | توسط: سعیده ...    |    نظرات()